ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Novasports Sport & Beweeg BV (hierna te noemen “Novasports”), een onderneming met adres De Hofstad 10, Nuenen. Novasports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76404641.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Novasports voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Koop op afstand: een overeenkomst die tussen Novasports en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Novasports en de Wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.
Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en een Product heeft afgenomen. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Novasports en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Novasports, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes

1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Novasports tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Alle offertes van Novasports zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3. Novasports kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Novasports daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Novasports anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Novasports.
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Novasports is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
3. Op het moment dat Novasports van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Novasports feitelijk begint met de uitvoering.
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt door Novasports naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Novasports bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Novasports is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wijzigingen en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Novasports de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Novasports zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Novasports de Wederpartij hierover van te voren in.
4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Novasports daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Novasports proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
5. Novasports zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Novasports kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies en/of materialen waarvan Novasports aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
2. Novasports is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Novasports is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Novasports kenbaar behoorde te zijn.
3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Novasports onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
5. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Novasports het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Risico-overgang

1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten aan de Wederpartij als Consument voor rekening en risico van Novasports.
2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Consument over op het moment waarop Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
3. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van Novasports.
4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Novasports aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Novasports.
4. Van alle bijkomende kosten zal Novasports tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
5. Indien Novasports bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Novasports gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
6. In het geval Novasports voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Novasports rustende verplichting ingevolge de wet;
b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
c. Novasports alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Novasports aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
2. Novasports zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
6. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Novasports, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €50 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
9. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Novasports, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
10. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Novasports pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Novasports de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
11. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Novasports en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Novasports onmiddellijk opeisbaar.
12. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Koop op afstand

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
3. Ingeval van Koop op afstand heeft Novasports het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van de totale prijs te verplichten.
4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Novasports geleverde Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen.
5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen, indien Novasports het Product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn zijn overeengekomen.
6. Indien Novasports niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Novasports geleverde Producten of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Novasports in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Novasports geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen, schriftelijke wijze.
8. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugzendt, dient de Wederpartij de Producten in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
9. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de Producten binnen 14 kalenderdagen terug te zenden, omdat de Wederpartij Novasports heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.
10. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort Novasports uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de Producten, het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
11. Indien de Producten niet leverbaar zijn, stelt Novasports de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Novasports uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Novasports en de Wederpartij overeenkomen dat een Product van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Novasports. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door Novasports aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd.
2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens, indien de Wederpartij handelt als Bedrijf, binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Reclames

1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Novasports gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan Novasports gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
5. Enige verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product, zal Novasports aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Novasports nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden niet vergoed indien de Wederpartij Novasports niet schriftelijk om toestemming heeft gevraagd.

Garanties

1. Novasports garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Novasports garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
3. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Novasports nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.

Leveringstermijn

1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2. Novasports is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Novasports.
3. Indien Novasports gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Novasports heeft verstrekt.
4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Novasports na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Novasports een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Novasports zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Novasports binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Een tekortkoming kan niet aan Novasports of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Novasports geen invloed kan uitoefenen en waardoor Novasports niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Onder overmacht van Novasports wordt in ieder geval verstaan:
a. stakingen;
b. storingen in het verkeer;
c. overheidsmaatregelen die Novasports verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
d. relletjes, oproer, oorlog;
e. verkeersbelemmeringen;
f. gebrek aan arbeidskrachten;
g. extreme weersomstandigheden;
h. brand;
i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Novasports in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
d. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Novasports op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Novasports de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Novasports behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

1. Novasports is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Novasports, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Novasports uitkeert of tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €5.000,-, indien het factuurbedrag hoger dan € 5.000,- ligt.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Novasports aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Novasports toegerekend kunnen worden; of
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
3. Novasports is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Novasports gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
4. Novasports is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
5. Novasports is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Novasports voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Novasports is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
7. Novasports is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Novasports, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Novasports gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Novasports zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Novasports niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Onverminderd het vorengaande is Novasports bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Novasports voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Novasports of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Novasports,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Novasports of diens licentiegevers.
2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Novasports.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
5. Het is Novasports toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien Novasports door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
6. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Novasports.
7. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €25.000,= per inbreuk makende handeling betalen aan Novasports, onverminderd het recht van Novasports om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
8. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Novasports voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
9. Al het door Novasports ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Novasports voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

1. Novasports respecteert de privacy van de Wederpartij. Novasports behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Novasports passende beveiligingsmaatregelen.
2. Novasports gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar Privacyverklaring welke is in te zien op de website van Novasports.

Overdracht

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Novasports te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
2. Novasports is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. De administratie van Novasports geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Novasports zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Novasports is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Novasports en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant.

Novasports Sport & Beweeg BV

Offerte aanvragen